ยินดีต้อนรับสู่

โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา จอกแก้ว

  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ภาคสมทบ)สวัสดีค่ะ นักศึกษาและผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก โครงการบัญชีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์และเฉพาะวันอาทิตย์ จวบจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลา 16 ปีแล้ว และโครงการฯ ได้ผลิตบัญชีบัณฑิต มาแล้ว 48 รุ่น นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จสูงสุดในสายวิชาชีพเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เจ้าของสำนักงานบัญชีและเจ้าของกิจการ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจต่อโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง สำหรับความรู้สึกระหว่างนักศึกษากับโครงการ ฯ เป็นความรู้สึกที่อบอุ่น และผูกพันเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัว จากครอบครัวเล็ก ๆ กลายเป็นครอบครัวใหญ่จวบจนทุกวันนี้ คณาจารย์ของโครงการฯ ที่สอนมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพบัญชีทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพแน่นอนทั้งนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯไปแล้ว ยังส่งลูก หลานเข้ามาศึกษาต่อที่โครงการฯ เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการฯ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ ศิษย์เก่าจึงส่งลูก หลานเข้ามาศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง

  ท้ายนี้ ดิฉันหวังว่า โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก จะเป็นโครงการฯ อันดับแรกที่ท่านจะตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในสายวิชาชีพบัญชีและเข้ามาเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน สวัสดีค่ะ

  เกี่ยวกับโครงการบัญชีภาคสมทบหลักสูตรบัญชีบัณทิต

  มหาวิทยาลัย เกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัย เกริก จึงได้นำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการบัญชีภาคสมทบ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาทางด้านบัญชี


 • โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต

  เป็น หลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล ทำให้นักศึกษาสามารถทราบระยะเวลาเรียนและการสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน  วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนแบบบล็อกคลอส โดยหนื่งภาคเรียนแบ่งเป็น 2 บล็อก

  ซึ่งด้วยระบบการเรียนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระและ ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทำให้นักศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเรียนอย่างเต็มกำลังความ สามารถในช่วงระยะเวลาอันสั้น นักศึกษาก็จะตื่นตัวต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

  ที่ สำคัญหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาในการเรียนแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ เรียน