โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร :

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ161501 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 3
ศศ261504 ภาษาอังกฤษ 2 3
ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 3

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ161506 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3
ศศ161507 สถิติเบื้องต้น 3

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ161508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3
ศศ161509 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3
บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3
ศศ161511 มนุษย์กับอารยะธรรม 3
ศศ161512 ตรรกวิทยา 3
ศศ161513 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม 3
ศศ161514 บัณฑิตอุดมคติไทย 3

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ161515 สังคมกับการปกครอง 3
ศศ161516 มนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจ 3
ศศ161517 จิตวิทยาทั่วไป 3
ศศ161518 เศรษฐกิจพอเพียง 3
ศศ161519 การต่อต้านการทุจริต 3
ศศ161520 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3
นต161104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ ให้เรียน 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3
บธ261201 องค์การและการจัดการ 3
บธ361201 การภาษีอากร 3
บธ361202 การจัดการการปฏิบัติการ 3
บธ267201 การเงินธุรกิจ 3
บธ162201 หลักการตลาด 3
บธ461201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
นต161201 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 3
บธ167201 หลักเศรษฐศาสตร์ 3
บธ267202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
บธ362201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3
บธ362202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียน 42 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บช164301 หลักการบัญชี 1 3
บช164302 หลักการบัญชี 2 3
บช264301 การบัญชีขั้นกลาง 1 3
บช264302 การบัญชีขั้นกลาง 2 3
บช264303 หลักการบัญชีต้นทุน 3
บช264304 การบัญชีบริหาร 3
บช264305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
บช364301 การบัญชีขั้นสูง 1 3
บช364302 การบัญชีขั้นสูง 2 3
บช364303 การสอบบัญชี 3
บช364304 การบัญชีภาษีอากร 3
บช464302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3
บช464303 สัมมนาการบัญชี 3
บช464304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3

2.3 วิชาเอกเลือก ให้เรียน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บช364401 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3
บช364402 การบัญชีเฉพาะเรื่อง 3
บช464301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
บช464401 สัมมนาการสอบบัญชี 3
บช464402 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี 3
บช464404 การวางแผนภาษีอากร 3
บช464405 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3
บช464406 การฝึกงานด้านบัญชี 3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
     ให้เลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก