ยินดีต้อนรับสู่

โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

 • สวัสดีค่ะ นักศึกษาและผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อโครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ในปีการศึกษา 2563 นี้โครงการฯได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 20 ผลิตบัญชีบัณฑิตมาแล้ว 60 รุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกันถึงคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดีว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วประสบผลสำเร็จในการทำงาน เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เจ้าของสำนักงานบัญชีและเจ้าของกิจการ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจต่อโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง
  โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตยังมีจุดเด่น 2 ประการ ประการแรก คือด้านคุณภาพการเรียนการสอน คณาจารย์ของโครงการฯ มีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพบัญชีทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประการที่สอง คือการต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่เป็นอย่างดียิ่ง นักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรียนส่วนใหญ่มาจากการแนะนำ บอกต่อจากรุ่นพี่ โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯไปแล้ว ยังส่งลูก หลานเข้ามาศึกษาต่อที่โครงการฯ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าโครงการฯ ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่เปิดการเรียนการสอน
  ท้ายนี้ ดิฉันหวังว่า โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จะเป็นโครงการฯ อันดับแรกที่ท่านจะตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในสายวิชาชีพบัญชีและเข้ามาเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน สวัสดีค่ะ

  อาจารย์ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  (ภาคสมทบ)

  เกี่ยวกับโครงการบัญชีภาคสมทบหลักสูตรบัญชีบัณทิต

  มหาวิทยาลัย เกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัย เกริก จึงได้นำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการบัญชีภาคสมทบ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาทางด้านบัญชี


 • โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณทิต

  เป็น หลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล ทำให้นักศึกษาสามารถทราบระยะเวลาเรียนและการสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน  วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนแบบบล็อกคลอส โดยหนื่งภาคเรียนแบ่งเป็น 2 บล็อก

  ซึ่งด้วยระบบการเรียนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระและ ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทำให้นักศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเรียนอย่างเต็มกำลังความ สามารถในช่วงระยะเวลาอันสั้น นักศึกษาก็จะตื่นตัวต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

  ที่ สำคัญหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาในการเรียนแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ เรียน