การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียน :

ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในกรณีที่เทียบโอนหน่วยกิต และประสบการณ์ทำงาน