การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต :

การเทียบโอนรายวิชา 

  1. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่การบัญชี จะได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ในหมวดศึกษาทั่วไปได้ทันที 30 หน่วยกิต หน่วยกิตที่เหลือเทียบโอนตามรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมือนกันไม่น้อยกว่า 80 %
  2. กรณีกำลังศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และ/หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส  หรือ ปวท สามารถเทียบโอนตามรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมือนกันไม่น้อยกว่า 80 %

การเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน

  1. การเทียบโอนประสบการทำงานจะสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้สมัครสามารถนำหลักฐานการทำงานยื่นขอเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ (เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเท่านั้น) นักศึกษาสามารถส่ง เอกสาร/หลักฐานการเทียบโอน เช่น ทรานสคริปต์ ปวส. ปวท. และ/หรือ ทรานสคริปต์จากสถาบันอื่น และ/หรือหนังสือรับรองการทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์นักศึกษาเพื่อพิจารณาการเทียบโอนเบื้องต้นได้ที่

โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

– สายตรงสาขา/โครงการ 0-2973-6736 หรือ 0-2552-3500-9 ต่อ 217 และ 218 ในวันจันทร์-ศุกร์ และ ต่อ 404 ในวันเสาร์และอาทิตย์
– สายตรงผู้อำนวยการโครงการ 083-454-6992
– สายตรงอาจารย์ที่ปรึกษา 085-998-3011
– สายตรงเลขานุการโครงการ 089-031-3636
– โทรสาร 0-2973-6736