คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาบัญชี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส, ปวท หรือเทียบเท่า
  3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช, ม.6 หรือเทียบเท่า