ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย :

ค่าสมัคร 1,000.- บาท
ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 1,300.- บาท
ค่าบำรุงการศึกษาและเอกสารประกอบการสอนภาคละ 5,200.- บาท
** ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเครื่องปรับอากาศ และ
ค่าเทียบโอนรายวิชา หน่วยกิตละ 200 .- บาท
ค่าเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน หน่วยกิตละ 1,000 .- บาท
*** สิทธิพิเศษ
1. สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้
2. ได้รับส่วนลดสูงสุด 20 % ของการลงทะเบียนเรียน