ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริกได้เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิตทั้งภาคปกติและภาคค่ำมานานกว่า 50 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 – ปัจจุบัน และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามสถานการณ์และเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตจำนวนมากมาออกรับใช้สังคมจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านทั้งหลายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยได้เปิดโครงการ “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต” บช.บ. ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเอง