ศิษย์เก่า

 • ผมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำงานในชีวิตจริง จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่ทำงานหลากหลายวิชาชีพ

  ผมทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และอื่นๆ ของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี, การเงิน, ธุรกิจ ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร

  ผมตัดสินใจเข้าศึกษาใน โครงการบัญชี ภาคสมทบ ทำให้ผมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำงานในชีวิตจริง จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่ทำงานหลากหลายวิชาชีพ ส่งผลให้ทัศนคติมุมมองและแนวคิด ของผมเปิดกว้างถือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลกำไรให้องค์กรอย่างชัดเจน

  นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นโครงการที่ให้ความหวังในอนาคต ทำให้ผู้ศึกษาอยากก้าวต่อไป

  เป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าเรียนอย่างแท้จริง, เป็นโครงการที่ให้ความหวังในอนาคต ทำให้ผู้ศึกษาอยากก้าวต่อไป และกล้าที่จะเข้าไปแข่งขันทางด้านการศึกษากับบุคคลอื่น, มีอาจารย์ผู้บรรยายที่มีความรู้ และมีความมุ่งหวังในการให้ลูกศิษย์ได้ในสิ่งที่มีประโยชน์อย่างจริงจัง, ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกริก และโครงการบัญชีอย่างมากค่ะ ที่ทำให้ดิฉันก้าวมา ณ จุดนี้ได้

  นางปิยฉัตร มารมย์
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ขอขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้มอบความรู้ให้แก่นักศึกษาด้วยความตั้งใจจริง

  โครงการบัญชี (ภาคสมทบ) ได้ให้ความรู้มากมายแก่นักศึกษา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ขอขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้มอบความรู้ให้แก่นักศึกษาด้วยความตั้งใจจริง

  นางสุปราณี เลาหะวลีสันต์
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี
 • วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชีโดยตรงต้องถือว่าอาจารย์ทุกท่านได้สอนอย่างดีมาก

  ต้องขอขอบพระคุณ โครงการบัญชี (ภาคสมทบ) ของมหาวิทยาลัยเกริก และคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ทุกวิชาในโครงการบัญชีที่ได้เรียนโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชีโดยตรงต้องถือว่าอาจารย์ทุกท่านได้สอนอย่างดีมาก จะสังเกตได้จากการที่ได้ไปติวตอนสอบ TA คือจะทำให้เข้าใจโดยง่ายเพราะไม่แตกต่างจากที่เรียนมาเลย แต่สำหรับเพื่อนติวคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาเรียนกับเรามาจะไม่ค่อยเข้าใจ เพราะว่าพื้นฐานไม่แน่น ต้องถือว่าโครงการบัญชีมีการสอนที่ดีมาก ๆ

  นางสาวบุญทอง มณีวรรณ
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ยูคาไพน์ จำกัด
 • อาจารย์ให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าศึกษาเป็นอย่างดี

  กระผมได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และจากผู้ร่วมศึกษาซึ่งมาจากหลายธุรกิจ อาจารย์ให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าศึกษาเป็นอย่างดี เหมาะกับผู้เข้าศึกษาที่มีงานทำเป็นประจำ ปัจจุบันนี้ผมสอบผ่านเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วครับ

  นายมนตรี สวัสดี
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานมนตรีเจริญไพศาลการสอบบัญชี
 • เป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่ากับสายอาชีพบัญชีและการเงินอย่างมาก

  เป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่ากับสายอาชีพบัญชีและการเงินอย่างมาก และโครงการนี้เช่นกันดิฉันได้รับความรู้มากมายทั้งทฤษฏี และ แนวคิดใหม่ๆๆทางด้านบัญชีและการเงิน จนสามารถทำให้ดิฉันมีความรู้มากเพียงพอสำหรับการสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หลายๆ ท่านที่ให้ทั้งความรู้ด้านบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน

  นางสุวนีย์ พูลศิริ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท Miyoshi Hi-Tech
 • ต้องขอขอบคุณ โครงการบัญชี ม.เกริก ที่ทำให้คนทำงานได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ

  การที่ได้เข้ามาเรียน โครงการบัญชีภาคสมทบ กับม.เกริก ถือเป็นความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่เรียน คณาจารย์ทุกท่านได้ให้ความรู้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้อย่างดีรวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆจากหลากหลายธุรกิจ และที่สำคัญการที่ผมสามารถสอบผ่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้มาจากความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเป็นหลัก การขยันทำแบบฝึกหัด และ ความตั้งใจที่แน่วแน่ต้องขอขอบคุณ โครงการบัญชี ม.เกริก ที่ทำให้คนทำงานได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ

  นายประมนต์ สายทอง
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี (สำนักงานประมนต์)
 • จากที่ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีก็เริ่มเข้าใจ และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดี

  เดิมผมจบคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2534 ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมาระยะหนึ่ง และต้องการทำธุรกิจเพิ่มอีกอย่าง จนกระทั้งตัดสินใจมาศึกษาต่อทางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยเกริก โครงการบัญชี พบว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างมาก จากที่ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีก็เริ่มเข้าใจ และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดี ในระหว่างเรียนได้รับทำบัญชีไปด้วย ซึ่งก็ได้รับความรู้จากเพื่อนที่มีประสบการณ์โดยตรง หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ทันที และขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความรู้และดูแลเป็นอย่างดีในระหว่างที่เรียนอยู่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก มาเรียนที่นี่นะครับรับรองไม่ผิดหวัง ผมขอยืนยัน

  นายพิสิษฐ์พงษ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  บริษัท พี.เอส นครหลวงวัสดุ จำกัด
 • ความสำเร็จของข้าพเจ้าในวันนี้ ก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

  โครงการบัญชี (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก นับว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้เป็นอย่างมาก ท่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ น่ารัก และมีความเป็นกันเอง และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุก ๆ คน นอกจากนี้การได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ซึ่งส่วนมาก เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการทำบัญชีบริษัท ได้ยินคำ ๆ หนึ่งที่ว่า “สูงสุดของอาชีพ ด้านบัญชี คือการได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จึงเกิดความรู้สึกมุ่งมั่น ที่จะไปสอบ และตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ จนกระทั่ง ณ วันนี้ได้ประสบความสำเร็จในการสอบดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่เคยลืมคำขวัญของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ ความรู้ ทำให้เราองอาจ” จนกระทั่งจบการศึกษา ความสำเร็จของข้าพเจ้าในวันนี้ ก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเช่นกัน

  นางอัญญ์พิชา อรชัยพันธ์ลาภ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในการทำงานได้

  โครงการบัญชี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าทำความฝันที่ต้องการเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผลสำเร็จ เดิมทีข้าพเจ้าจบปริญญาตรีจากสาขาอื่น แต่ก็สามารถเรียนจบบัญชีบัณฑิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคนที่มาจากหลากหลายสาขา และมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในการทำงานได้

  นายชัยยศ อุดมกิจวณิชย์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  พนักงานบัญชี บริษัท พรโลหะกิจ จำกัด
 • ดีใจมากที่ได้มาเรียนที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก และได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ

  ดีใจมากที่ได้มาเรียนที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก และได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับที่ทำงานได้จริง

  นางนิตยา น้อมสวัสดิ์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  บริษัท ศุภสวัสดิ์ ออดิท จำกัด
 • ดิฉันรู้สึกดีใจที่ตัดสินใจมาเรียนบัญชี ที่มหาวิทยาลัยเกริก เพราะทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ อบอุ่น และเป็นกันเอง

  ดิฉันรู้สึกดีใจที่ตัดสินใจมาเรียนบัญชี ที่มหาวิทยาลัยเกริก เพราะทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ อบอุ่น และเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเพื่อนๆ ที่มาจากธุรกิจหลายประเภท เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ปัจจุบันดิฉันกำลังศึกษาปริญญาโท บัญชี ม.จุฬาฯ

  นางประภาวัลย์ กุลมา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เรียนที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ทำให้ได้พบกับอาจารย์ เพื่อน ๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย

  การที่ผมได้มาเรียนที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ทำให้ได้พบกับอาจารย์ เพื่อน ๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย และนับเป็นโอกาสที่ดี ทำให้สามารถประกอบอาชีพอิสระเพิ่มได้อีกอาชีพ ปัจจุบันผมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสำนักงานบัญชีเป็นของตนเองแล้ว

  นายธีระ ธรรมลักขณา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
  บริษัท ร่วมเจริญ ออโต้ เซอร์วิส
 • อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดความรู้อย่างผู้มีประสบการณ์ที่แท้จริงเพราะทุกคำตอบของคำถามสามารถนำไปใช้กับงานบัญชีที่ทำได้โดยตรง

  ดิฉันจบพาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากรั้วจุฬาฯ แต่เพราะงานบัญชีที่ทำจึงตัดสินใจมาเรียนที่โครงการบัญชี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเกริก บัญชีบัณฑิต และมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่สามารถสอบผ่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ภายในเวลาประมาณ 2 ปี อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดความรู้อย่างผู้มีประสบการณ์ที่แท้จริงเพราะทุกคำตอบของคำถามสามารถนำไปใช้กับงานบัญชีที่ทำได้โดยตรง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกริกทุกท่านจากใจค่ะ

  นางสมจิตร หงษ์ศรีสุวรรณ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
  ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน
  บมจ.คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย)
 • การเล่าเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ที่แน่นจริง ไม่ตกหล่น ทั้งยังได้บูรณาการทางด้านความคิดจากเนื้อหาวิชาการที่ได้รับจากหลักสูตรที่เหมาะสมทันเหตุการณ์

  นับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาศึกษาที่นี่ ก็ได้รับการต้อนรับอันอบอุ่น เป็นกันเองทั้งจากคณาจารย์ และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่าน จึงทำให้ทราบว่า หลาย ๆ ท่านก็สำเร็จการศึกษามาอย่างหลากหลายแขนงจากสถาบันอันมีชื่อเสียงลำดับต้น ๆ ของไทย จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติทั้งด้านความรู้ และสังคมด้วยกันเองจากเพื่อน ๆ รวมถึงคณาจารย์ทั้งจากภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญมาบรรยาย การเล่าเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ที่แน่นจริง ไม่ตกหล่น ทั้งยังได้บูรณาการทางด้านความคิดจากเนื้อหาวิชาการที่ได้รับจากหลักสูตรที่เหมาะสมทันเหตุการณ์ ทุกวันนี้บอกได้คำเดียวครับว่า ผมพร้อมแล้วจริง ๆ ที่จะเดินก้าวเข้าสู่เวทีโลกด้านธุรกิจอย่างเต็มภาคภูมิ

  นายณรงค์ศักดิ์ เกตุศร
  กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  บริษัท เอเซียฮอลิเดย์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ บริษัท อี-ลิงค์เกจ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ดิฉันสามารถยืนยันได้เลยค่ะว่า เรียนที่โครงการบัญชีมหาวิทยาลัยเกริก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริงๆ

  เป็นโครงการที่ให้ความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาชีพทางบัญชีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาชีพบัญชี จริง ๆในการทำงานและบรรยากาศการศึกษาสนุกสนาน แต่การศึกษาที่นี่มุ่งเน้นวิชาการ สมศักดิ์ศรี ตามสโลแกน “ ความรู้ ทำให้องอาจ”

  ดิฉันสามารถยืนยันได้เลยค่ะว่า เรียนที่โครงการบัญชีมหาวิทยาลัยเกริก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริงๆ และนำความรู้ไปใช้ในการสอบ CPA ได้แน่นอน

  คุณศริณทิพย์ คำพัฒน์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักสอบบัญชี การ์ด ยัวร์ คอซ และสำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 • “ขอบคุณ” ที่ให้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่น , “ขอบคุณ” ที่ทำให้มีวันนี้

  หากจะให้พูดถึง “โครงการบัญชีภาคสมทบ ม.เกริก” สำหรับวันนี้ คงจะพูดเป็นคำสั้นๆได้ว่า “ขอบคุณ” “ขอบคุณ” ที่ให้ความรู้ที่ดี , “ขอบคุณ” ที่ให้มิตรภาพที่ดี , “ขอบคุณ” ที่ให้ได้พบเพื่อนที่ดี , “ขอบคุณ” ที่ให้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่น , “ขอบคุณ” ที่ทำให้มีวันนี้ และ “ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ”………………..

  คุณศิณพา วิริยธนานนท์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อิสระ)
 • ได้พบกับเพื่อน ๆ หลากหลายสายงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

  การเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก ดิฉันได้เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต ได้พบกับเพื่อน ๆ หลากหลายสายงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้มากขึ้นและสามารถนำมาใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นใจ

  ในฐานะที่ดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันอยากแนะนำเจ้าของกิจการ(SME) ทุกท่านสละเวลามาเรียนเพื่อหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร เพื่อรู้เท่าทันผู้ทำบัญชีของบริษัท, ผู้สอบบัญชี, และเจ้าหน้าที่สรรพากร ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าวได้

  คุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์
  ผู้ประกอบการ บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด
 • ในระหว่างเรียนก็ได้เรียนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผมสนุกมากกับการได้กลับมาเรียนอีกครั้ง

  ผมมีอาชีพเป็นนักออกแบบระบบงาน (System Analyst) และนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ให้แก่ธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ชนาดกลาง และขนาดใหญ่ (ระดับมหาชน) หลายร้อยบริษัท เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชีซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของกิจการ ทำให้การออกแบบระบบงานมักไม่ค่อยตรงความต้องการของนักบัญชีอยู่บ่อยครั้งและเป็นอุปสรรคในการได้ลูกค้าเพิ่ม

  เมื่อตระหนักถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงมองหามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกริก โครงการบัญชีภาคสมทบ เป็นที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากได้รับรู้มาตั้งแต่เด็ก เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกริกว่าเปิดสอนวิชาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจมานานกว่า 60 ปีจึงไม่ลังเลที่จะสมัครมาเป็นนักศึกษาทันที

  ในระหว่างเรียนก็ได้เรียนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผมสนุกมากกับการได้กลับมาเรียนอีกครั้งหลังจากที่จบปริญญาตรีมานานกว่า 30 ปี

  หลังจากที่เรียนจบแล้ว ผมได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงวิธีการออกแบระบบและพัฒนาโปรกรมเพิ่มเติมได้อย่างทะปรุโปร่ง ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกฝ่ายทุกระดับ ทำให้ผมได้ลูกค้าเพิ่มโดยง่าย

  นอกจากนั้นผมยังได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีความรู้ความสามารถหลายเรื่อง ผมต้องขอขอบคุณโครงการบัญชีภาคสมทบมหาวิทยาลัยเกริกอย่างแท้จริง

  คุณสุเทพ อูนะพำนัก
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มาเรียนที่นี่นะครับรับรองไม่ผิดหวัง ผมขอยืนยัน

  เดิมผมจบคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อ พศ.2534 ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมาระยะหนึ่ง และต้องการทำธุรกิจเพิ่มอีกอย่างจนกระทั่งตัดสินใจมาศึกษาต่อทางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัยเกริก โครงการบัญชี พบว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างมากจากที่ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีก็เริ่มเข้าใจ และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดีในระหว่างเรียนได้รับทำบัญชีไปด้วย ซึ่งก็ได้รับความรู้จากเพื่อนที่มีประสบการณ์โดยตรง หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถปรึกษา อาจารย์ผู้สอนได้ทันทีและขอขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้และดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่เรียนอยู่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก มาเรียนที่นี่นะครับรับรองไม่ผิดหวัง ผมขอยืนยัน

  คุณพิสิษฐ์พงษ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอส นครหลวงวัสดุ จำกัด
 • ดิฉันได้มีโอกาสมาศึกษาที่ม.เกริก ดิฉันก็ได้รับความรู้ทั้งด้านบัญชี กฎหมายและอื่นๆ และที่ ม.เกริกอีกเช่นกันทำให้ดิฉันได้สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  ดิฉันเคยศึกษาที่ ม.เกริก คณะบัญชีโครงการพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทำให้ดิฉันได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากท่านอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการและประสบการณ์จริงจากหลายๆ สาขา ที่มาสอนซึ่งท่านมาจากภาครัฐบาล และบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง

  การที่ดิฉันได้มีโอกาสมาศึกษาที่ม.เกริก ดิฉันก็ได้รับความรู้ทั้งด้านบัญชี กฎหมายและอื่นๆ และที่ ม.เกริกอีกเช่นกันทำให้ดิฉันได้สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)เมื่อปี 2550 สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ประสาทความรู้ให้จนทำให้ดิฉันได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดมาใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทยที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีอีกด้วย

  คุณสุวนีย์ พูลศิริฬ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  ผู้จัดการแผนกบัญชี–การเงิน และบีโอไอ บจก. มิโยชิ ไฮเทค
  เจ้าของสำนักงานทำบัญชี บจก.สนง.บัญชี เอสพี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี บจก.สนง.บัญชีเจพี แอนด์แอสโซซิเอท
 • ดิฉันสามารถนำความรู้และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆ

  การที่ดิฉันได้เข้ามาศึกษาที่โครงการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ดิฉันได้รับความรู้ด้านบัญชีตามหลักสูตรแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันเรียน ดิฉันได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้สอน ซึ่งทางโครงการฯได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดให้นักศึกษา ดิฉันสามารถนำความรู้และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ดิฉันได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการในการบริหารงานในองค์กรนอกจากงานด้านบัญชี

  เป้าหมายในอนาคต : ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

  คุณวราทิพย์ ภาชนะพรรณ
  ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท เอ็กซตร้า เทค จำกัด