สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน :

1. ผู้เข้าศึกษาในโครงการ จะได้รับส่วนลด 10% ของค่าลงทะเบียนเรียน ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และแบ่งจ่ายชำระเป็น 3 งวดๆ ละเท่าๆ กันทุกภาคการคึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีราบละเอียดดังนี้

งวดที่ 1  ชำระในวันสมัครเรียน/วันลงทะเบียนเรียน
งวดที่ 2  ชำระวันสุดท้ายของการเรียนการสอน Bloc 1
งวดที่ 3  ชำระวันสุดท้ายของการเรียนการสอน Bloc 2

2. ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ของค่าลงทะเบียนเรียน ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า กรณี จ่ายชำระค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวนในภาคเรียนนั้น