โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร :

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641501 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0
ศศ1641502 ภาษาจีนพื้นฐาน 0

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641503 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3
ศศ2641504 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 3
ศศ2641505 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3
ศศ1641506 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3
ศศ1641507 ภาษาจีนธุรกิจ จีน–อาเซียน 3
ศศ1641508 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การ 3

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641509 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3
ศศ1641510 สถิติในชีวิตประจำวัน 3
ศศ1641511 ข้อมูลขนาดใหญ่ในการแข่งขันทางธุรกิจ 3

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำลงชีวิตของมนุษย์ 3
ศศ1641513 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3
ศศ1641512 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 3
ศศ1641515 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอรืเน็ตในสรรพสิ่ง 3

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641516 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3
ศศ1641517 มรดกอารยธรรม 3
ศศ1641518 ความคิดเชิงตรรกะ 3
ศศ1641519 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม 3
ศศ1641520 ความเป็นเกริก 3
ศศ1641521 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641522 สังคมกับการปกครอง 3
ศศ1641523 วิถีชีวิตมนุษย์ 3
ศศ1641524 พฤติกรรมมนุษย์เพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3
ศศ1641525 ความเป็นพลเมืองคุณภาพ 3
ศศ1641526 การต่อต้านการทุจริต 3
ศศ1641528 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน 3
นต1641529 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ ให้เรียน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธ199201 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3
บธ199202 การเงินธุรกิจ 3
บธ299201 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3
บธ299202 หลักเศรษฐศาสตร์ 3
บธ299203 การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่ 3
บธ399201 การภาษีอากร 3
บธ399202 การจัดการการปฏิบัติการ 3
บธ399203 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 3
บธ499201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3
บธ499202 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียน 42 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บช164301 หลักการบัญชี 1 3
บช164302 หลักการบัญชี 2 3
บช264301 การบัญชีขั้นกลาง 1 3
บช264302 การบัญชีขั้นกลาง 2 3
บช264303 หลักการบัญชีต้นทุน 3
บช264304 การบัญชีบริหาร 3
บช264305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
บช364301 การบัญชีขั้นสูง 1 3
บช364302 การบัญชีขั้นสูง 2 3
บช364303 การสอบบัญชี 3
บช364304 การบัญชีภาษีอากร 3
บช464302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3
บช464303 สัมมนาการบัญชี 3
บช464304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3

2.3 วิชาเอกเลือก ให้เรียน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บช364401 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3
บช364402 การบัญชีเฉพาะเรื่อง 3
บช464301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
บช464401 สัมมนาการสอบบัญชี 3
บช464402 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี 3
บช464404 การบริหารภาษีอากร 3
บช464405 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3
บช464406 การฝึกงานด้านบัญชี 3
บช464407 การบัญชีงานด้านนิติวิทยา 3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ศศ1641530 ภาษาไทยเบื้องต้น 3
ศศ1641531 การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 3
ศศ1641532 การพัฒนาสมรรถภาพการพูด 3
ศศ1641533 ภาษาไทยเชิงบูรณาการ 3
ศศ1641534 สุนทรียภาพทางภาษา 3
ศศ1641535 การแปลภาษาไทย–จีน 3
ศศ1641536 นันทนาการและการบริหารความเครียด 3
ศศ1641537 มิตรภาพและการพัฒนาตนเอง 3
ศศ1641538 อาเซียนศึกษา 3
ศศ1641539 รู้เท่าทันดิจิทัล 3
ศศ1641540 การเป็นผู้ประกอบการ 3
ศศ1641541 ศาสตร์พยากรณ์ 3
ศศ1641542 สุขภาพชีวิตที่ดี 3
ศศ1641543 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3
ศศ1641544 การเต้นแอโรบิก 3
ศศ1641544 การเต้นแอโรบิก 2
ศศ1641545 บาสเกตบอล 2
ศศ1641546 แบดมินตัน 2
ศศ1641547 ฟุตซอล 2
ศศ1641548 ลีลาศ 2
ศศ1641549 วอลเลย์บอล 2
ศศ1641550 แฮนด์บอล 2
ศศ1641551 การฝึกด้วยน้ำหนัก 2
ศศ1641552 กอล์ฟ 2
ศศ1641553 มวยไทย 2
ศศ1641554 อีสปอร์ต 2